03.8. 2021

Ponovno pravica do invalidnine za telesno okvaro tudi v primeru poškodbe zunaj dela ali bolezni

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 121 z dne 23. 7. 2021 je objavljena novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2J, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 13. julija 2021. Sprejeta novela ZPIZ-2J je ponovno uvedla pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu, torej 7. avgusta 2021.

ZPIZ-2, ki je bil sprejet leta 2012, je v primeru invalidnin za telesno okvaro ohranil pravice, ki so jih posamezniki na tej podlagi že uživali do njegove uveljavitve in zagotavljal njihovo nadaljnje izplačevanje, hkrati pa omogočal, da se pravica do invalidnine vse do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki naj bi uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko pridobi le za tiste telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Predpisi s področja varstva invalidov, ki bi celovito in sistemsko uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar še niso bili sprejeti, zato se z novelo ZPIZ-2J do uveljavitve predpisov s področja invalidov ponovno omogoča pridobitev pravice do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela ter bolezni. Sprejeta novela ZPIZ-2J tudi omogoča, da se pri priznavanju pravice uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar, če bi bili le-ti v vmesnem času sprejeti

Razen določila o nadaljnji uporabi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar iz leta 1983 do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar pri pripravi izvedenskih mnenj, ki bi sicer že moral biti sprejet, prinaša novela ZPIZ-2J tudi določbo, , da zavarovanci pridobijo tudi pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145. člena, 147. in 149. člena ZPIZ-1, pri čemer se v ustreznih členih črta besedilo »zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni«.

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod z odločbo odloči o pravici. Za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je zakonsko določen rok štirih mesecev od dneva uvedbe postopka.

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko zavarovanec pridobi zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem. Za pridobitev invalidnine za telesno okvaro morata biti načeloma izpolnjena naslednja dva pogoja: da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare in da je ta okvara nastala med zavarovanjem.

Invalidnino je možno praviloma pridobiti le za telesno okvaro, nastalo v času trajanja zavarovanja. IZJEMI sta naslednji:
1. Izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.
2. Podobna izjema velja tudi za okvaro enega od parnih organov, nastalo pred vstopom v zavarovanje. Če je imel zavarovanec v tem času že poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ ter si v času trajanja zavarovanja poškoduje še drugega, pridobi invalidnino za okvaro obeh organov.

Vlogo za priznanje pravice lahko vloži vaš osebni zdravnik ali vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec. Vlogi je treba priložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

IBM WebSphere Portal – Oddaja eVlog – javno (zpiz.si)
Kjer poiščete povezavo na obrazec z Zahtevo za dodatek za pomoč in postrežbo, telesno okvaro ali prišteto dobo.

Lahko pa vlogo pošljete na priloženem obrazcu:   zahteva za invalidnino za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo ali prišteto dobo

Viri:
www.mddsz.gov.si
https://www.uradni-list.si/
https://www.zpiz.si/

Pripravil: Brane But

Prispevek bo objavljen septembra v reviji Rikoss št. 3/2021, dosegljiv bo na povezavi:
/rikoss/


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam