Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto
OSEBNI ASISTENT (m/ž)

Opis delovnega mesta:
– storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika; storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih; pomoč pri komunikaciji; spremstvo slepih in slabovidnih oseb; druga dela po nalogu in pooblastilu strokovnega vodje osebne asistence in tajnika Zveze.
Delovno mesto je v Ljubljani.

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– osnovnošolska izobrazba
– opravljen vozniški izpit B-kategorije
– Želene so izkušnje s področja zdravstva

Trajanje zaposlitve: 3 mesece
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 40 ur/teden
Poskusno delo: 1 mesec

Vloge z življenjepisom sprejemamo do 20. 8. 2021 na elektronski naslov: info@zveza-slepih.si

Vabimo vas na SREČANJE SLABOVIDNIH, ki bo potekalo v Domu oddiha ZDSSS na Okroglem med 25. avgustom in 27. avgustom 2021.

Tokratno srečanje bomo namenili predstavitvi nekaterih storitev in programov s področja rehabilitacije. Predstavili bomo tudi nekatere tehnične pripomočke in aplikacije, spoznali golbal, se seznanili z vajami za sproščanje telesa in oči, organizirali bomo krajši orientacijski pohod, pozornost pa bomo namenili tudi razgibavanju in vajam za pravilno držo. V okviru srečanja bo priložnost, da si udeleženci med seboj izmenjate in podelite svoja znanja in izkušnje, ki vam pridejo prav v vsakdanjem življenju, večere pa bomo preživeli v sproščenem vzdušju.

Predviden program se nahaja v priponki: Vabilo_Srečanje slabovidni-Okroglo 21

Udeleženci s seboj prinesite udobna oblačila in športno obutev, primerno letnemu času in vremenski napovedi.
Za vse udeležence in izvajalce velja PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).

Prispevek uporabnika znaša 15 EUR na dan. Prijave sprejemamo do petka, 20. avgusta 2021 na elektronski naslov: polona.car@zveza-slepih.si ali po telefonu 01 4700 218, kjer smo dosegljivi tudi za dodatna vprašanja oz. informacije (Polona).

Obveščamo vas, da bodo od danes naprej in ves naslednji mesec in pol na Groharjevi cesti od Aškerčeve proti Trnovem, potekala gradbena dela, s katerimi bodo premaknili traso obstoječega toplovoda Energetike Ljubljana d.o.o. izza naše hiše pod cesto, ki poteka pred sedežem Zveze.

Dostop do Zveze bo mogoč peš po pločniku iz smeri Jamove proti Aškerčevi. Do zveze bo dostop z avtomobili otežen.

Prosimo vas za potrpežjivost in previdnost pri dosotpu do Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

grafika zapore/gradbišča

 

23. julija 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP). Ta vzpostavlja enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo.

Upravičenec do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo je slepa oseba, ki je bila zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali po upokojencu in je izpolnjevala naslednje pogoje:

– Upravičencu se pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo prizna, če je kadar koli med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2 izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga ni prejemal, ker je eden od njegovih staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

– Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada znesek dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 eurov. Upravičencu za neizplačani dodatek za pomoč in postrežbo ne pripadajo zamudne obresti.

Pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi vloge in sicer v enem letu od uveljavitve zakona. V primeru smrti upravičenca, lahko vlogo vložijo njegovi pravni nasledniki. Znesek neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo bo na podlagi vloge izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V tem trenutku še ni na voljo predpisanega obrazca za oddajo vloge.
Vlogo lahko oblikujete sami, vsebovati pa mora:
– vaše osebne in kontaktne podatke,
– obdobje v katerem ste bili upravičeni do Dodatka za pomoč in postrežbo pa ga niste prejemali,
– priloženo dokumentacijo iz katere je razvidna okvara vida.

Obrazec za zahtevo za izplačilo neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo najdete na strani:
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1698#x1

Zakon stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu. Povezava do Uradnega lista:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572?sop=2021-01-2572

Vir:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572?sop=2021-01-2572

Ponovno pravica do invalidnine za telesno okvaro tudi v primeru poškodbe zunaj dela ali bolezni

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 121 z dne 23. 7. 2021 je objavljena novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2J, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 13. julija 2021. Sprejeta novela ZPIZ-2J je ponovno uvedla pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu, torej 7. avgusta 2021.

ZPIZ-2, ki je bil sprejet leta 2012, je v primeru invalidnin za telesno okvaro ohranil pravice, ki so jih posamezniki na tej podlagi že uživali do njegove uveljavitve in zagotavljal njihovo nadaljnje izplačevanje, hkrati pa omogočal, da se pravica do invalidnine vse do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki naj bi uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko pridobi le za tiste telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Predpisi s področja varstva invalidov, ki bi celovito in sistemsko uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar še niso bili sprejeti, zato se z novelo ZPIZ-2J do uveljavitve predpisov s področja invalidov ponovno omogoča pridobitev pravice do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela ter bolezni. Sprejeta novela ZPIZ-2J tudi omogoča, da se pri priznavanju pravice uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar, če bi bili le-ti v vmesnem času sprejeti

Razen določila o nadaljnji uporabi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar iz leta 1983 do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar pri pripravi izvedenskih mnenj, ki bi sicer že moral biti sprejet, prinaša novela ZPIZ-2J tudi določbo, , da zavarovanci pridobijo tudi pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145. člena, 147. in 149. člena ZPIZ-1, pri čemer se v ustreznih členih črta besedilo »zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni«.

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod z odločbo odloči o pravici. Za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je zakonsko določen rok štirih mesecev od dneva uvedbe postopka.

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko zavarovanec pridobi zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem. Za pridobitev invalidnine za telesno okvaro morata biti načeloma izpolnjena naslednja dva pogoja: da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare in da je ta okvara nastala med zavarovanjem.

Invalidnino je možno praviloma pridobiti le za telesno okvaro, nastalo v času trajanja zavarovanja. IZJEMI sta naslednji:
1. Izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.
2. Podobna izjema velja tudi za okvaro enega od parnih organov, nastalo pred vstopom v zavarovanje. Če je imel zavarovanec v tem času že poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ ter si v času trajanja zavarovanja poškoduje še drugega, pridobi invalidnino za okvaro obeh organov.

Vlogo za priznanje pravice lahko vloži vaš osebni zdravnik ali vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec. Vlogi je treba priložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

IBM WebSphere Portal – Oddaja eVlog – javno (zpiz.si)
Kjer poiščete povezavo na obrazec z Zahtevo za dodatek za pomoč in postrežbo, telesno okvaro ali prišteto dobo.

Lahko pa vlogo pošljete na priloženem obrazcu:   zahteva za invalidnino za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo ali prišteto dobo

Viri:
www.mddsz.gov.si
https://www.uradni-list.si/
https://www.zpiz.si/

Pripravil: Brane But

Prispevek bo objavljen septembra v reviji Rikoss št. 3/2021, dosegljiv bo na povezavi:
/rikoss/

Čebelarska zveza Slovenije vas vabi na razgrnitev 3D kranjice – dogodek, ki bo prispevek Čebelarske zveze Slovenije ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Razgrnitev bo potekala v Čebelarskem centru Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, v petek, 27. avgusta 2021, ob 19.00.

3D kranjica je edinstven poučni in promocijski pripomoček, ki je nastal z uporabo najsodobnejših tehnologij 3D tiska na osnovi MicroCT in mehatronskega sestava z računalniškim krmiljenjem in
avdio-video podporo na ekranu z zvočniki. Na Čebelarski zvezi Slovenije bomo razgrnili 3D kranjico – fizični model čebele v razmerju 1:100 (velikost 1,5 metra) z več kot 90 % morfološko podobnostjo z resnično čebelo delavko Apis mellifera carnica. Model 3D kranjica je postavljen na vrteči se platformi vgrajeni v repliko čebelnjaka in vsebuje gibljive dele ter devet poučnih animacij. K modelu pripada 3D tiskan model čebele za slepe in slabovidne v velikosti 20 cm.

Več informacij najdete v priponki:

2021-7 Vabilo 3D kranjica

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije se letošnje poletje predstavlja tudi v okviru razstave Ustvarjalnost je super hrana, ki jo organizira Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ob 30. obletnici svojega delovanja, 30 let samostojnosti države, predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije in razglasitev Republike Slovenije kot evropske gastronomske regije 2021.
Na razstavi bo področje intelektualne lastnine predstavljeno na nov in ustvarjalen način v povezavi in prepletu še z dvema širokima področjema, in sicer s kulturo oziroma kulturno dediščino in hrano oziroma gastronomijo.
Razstava želi poudariti, da je bila slovenska družba ves čas ustvarjalna in inovativna, ter hkrati navdušiti sedanje in prihodnje generacije za nadaljnji tovrstni razvoj.

Razstava je nastala v sodelovanju z več slovenskimi muzeji in institucijami (Tehniški muzej Slovenije, Muzej krščanstva na Slovenskem, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski šolski muzej, Združenjem SAZAS k. o., AIPA, k. o., Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Rokodelskim centrom Ribnica, Odborom za označbo porekla idrijske čipke ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Razstava bo na ogled od 1. 8. – 15. 9. 2021 na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

16 jul 2021

Boni 2021

Sporočamo vam informacijo v zvezi z vnovčitvijo novih bonov izdanih za l. 2021.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid –19, ki ga je Državni zbor RS sprejel 7. 7. 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/21 z dne 13. 7. 2021 ter velja od 14. 7. 2021, je uzakonil nov ukrep pomoči podjetjem – bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture.

Kot že samo ime ukrepa nakazuje, bon je namenjen izboljšanju gospodarskega položaja podjetij, katerih glavne dejavnosti sodijo v področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

Zvezina glavna dejavnost je dejavnost invalidskih organizacij 94.991, iz česar izhaja, da v domovih oddiha ZDSSS ni mogoče koristiti novih bonov 2021.

Še vedno pa je mogoče koristiti turistične bone iz preteklega leta, do konca letošnjega leta.

Fundacija Chance for the Blind vas vabi, da oddate nominacijo za Svetovnega IDOLA!
Za prijavo nominacije na natečaj imate le še 14 dni.

Nominacija za svetovnega IDOLA (World IDOL)
Radi bi vas povabili, da nominirate kandidate za svetovnega idola slepih in slabovidnih.
Svetovni Idol je del tekmovanja Idol, ki ga je v okviru konference REHA za slepe na Poljskem organizirala fundacija Chance for the Blind.

Kandidate je mogoče predlagati v naslednjih kategorijah:
1. Kategorija: Svetovni IDOL – izjemna slepa ali slabovidna oseba, ki preseneča s svojo prizadevnostjo, energijo, iznajdljivostjo, dosežki ali videča oseba, ki se s svojimi izjemnimi sposobnostmi in časom posveča osebam z okvaro vida ter ključno prispeva k emancipaciji slepih in slabovidnih v družbo. Zmagovalec pridobi naziv Idola slepih in slabovidnih oz. krajše naziv Svetovnega IDOLA.
2. Kategorija: PODJETJE LETA
3. Kategorija: PRODUKT LETA
Prijava podjetij in izdelkov na tekmovanje stane 50 evrov + 23% DDV.

Prijavnica za imenovanje kandidata na natečaj
Natančnejši pravilnik o natečaju si lahko v anleškem jeziku preberete v PDF dokumentu, ki je dostopen na:
https://idol.chancefortheblind.org/static/voting/regulations.pdf
Na sledeči povezavi je priložen tudi obrazec za prijavo na natečaj : https://idol.chancefortheblind.org/

V obrazec boste vnesli kategorijo, ime in priimek kandidate, njegovo delovno mesto, kratek opis kandidata in razloge zakaj ga prijavljate (največ 800 znakov), priporočljiva je tudi fotografija kandidata in podati morate soglasje za sodelovanje na natečaju za Svetovnega Idola. V zadnjem delu obrazca boste vnesli podatke o osebi, ki kandidata na natečaj prijavlja.

 

 

 

Objavljamo izsledke raziskave iz diplomskega dela Katarine Klemenc, ki je študentka 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Med epidemijo COVID-19 se je obrnila na Zvezo društev slepih in slabovidnih in medobčinska društva slepih in slabovidnih s prošnjo za izpolnjevanje ankete.

slika virusa

V priponki si lahko preberete kako je epidemija COVID-19 vplivala na slepe in slabovidne:
Težave slepih in slabovidnih v času epidemije


1 2 3 4 5 6 64
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam