Z različico 2012.3 se je NVDA naučila govoriti tudi slovensko. To pomeni, da so vsi ukazi in sporočila, ki so povezana z bralcem zaslona sedaj v slovenskem jeziku, kar pomeni, da bo sedaj namesto checked sintetizator spregovoril izbrano.
Projekt slovenjenja je v testni fazi, zato napak ne izključujemo, kljub temu pa vas vabimo, da ta bralec zaslona preizkusite in uporabite, saj ima ta bralec zaslona na pram drugim precej prednosti. Nekaj je spodaj naštetih:
– je zastonj, kar ne pomeni slabše kvalitete
– je super odziven
– je odprtokoden, kar pomeni, da lahko vsak pogleda v zgradbo in ga tudi po svoje dogradi in/ali izboljša
– je lahek za uporabo
– stopa v korak s časom
– sodelujoči pri razvoju reagirajo na odkrite težave zelo hitro.
Več informacij in svojo kopijo NVDA dobite na:
http://www.nvda-project.org
podporna skupina za NVDA v slovenskem jeziku pa se odziva z naslova:
nvda_slo@googlegroups.com
Zaradi preprečevanja neželjenih sporočil, se morate pred prvim pošiljanjem v skupino prijaviti in to storite tako, da vaš brskalnik usmerite na:
http://groups.google.com/group/nvda_slo

S podpisom pogodbe ministrstva za zdravje z Očesno kliniko UKC Ljubljana se je začel izvajati dvoletni pilotni projekt »Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih”. Zagon pilotnega projekta rehabilitacije je pomemben mejnik tako za slepe in slabovidne kot tudi za strokovno javnost, so bili soglasni minister  Tomaž Gantar, predsednica Zdravstvenega sveta Marjeta Zorc, predstojnica Očesne klinike Branka Stirn Krajnc in Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Na Očesni kliniki bodo z aktivnostmi pilotnega projekta, ki bo vključeval 10 slepih in slabovidnih, začeli že letos, ocenjeno pa je, da bi v naslednjih desetih letih tovrstno rehabilitacijo potrebovalo 220 ljudi z okvaro vida letno – 150 slepih, 50 močno slabovidnih in 20 slepih otrok.

Novinarska konferenca o CRSS

Novinarska konferenca o CRSS

Minister Tomaž Gantar je na novinarski konferenci v petek, 19. 10. 2012, poudaril velik pomen pilotnega projekta »Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih”, ki je prvi tovrstni projekt za slepe in slabovidne pri nas. Ta bo v pomoč veliki skupini ljudi z okvaro vida, ki se dnevno sooča z izredno stisko in pa tudi krizo, ki je ni mogoče primerjati z drugimi življenjskimi situacijami. Kot je povedal minister, je bila pravica slepih in slabovidnih do celovite rehabilitacije uzakonjena že leta 2008 v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vendar se do danes v korist slepih in slabovidnih ni storilo nič. Ministra veseli takojšen odziv Zdravstvenega sveta, ki je prepoznal potrebo po rehabilitaciji slepih in slabovidnih in podprl predlagani pilotni projekt.

Minister za zdravje, Tomaž Gantar

Minister za zdravje, Tomaž Gantar

“Člani Zdravstvenega sveta so brez pridržka pregledali gradivo pilotnega projekta “Celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih” in ga z veseljem podprli”, je povedala predsednica Zdravstvenega sveta prof. dr. Marjeta Zorc in dodala, da bodo člani sveta budno spremljali rezultate pilotne študije, skupnega dela Očesne klinike, Zveze društev slepih in slabovidnih in Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS.

Predsednica Zdravstvenega sveta, Marjeta Zorc

Predsednica Zdravstvenega sveta Marjeta Zorc

Predstojnica Očesne klinike in nosilka projekta CRSS prof. dr. Branka Stirn Krajnc je ob predstavitvi pilotne študije povedala: “Življenjski tok za optimalno funkcioniranje, od šolanja, zaposlitve in prostočasnih aktivnosti, zahteva dober vid, ki ni dan več tisoč Slovencem in več deset milijonom ljudem po svetu.” Povedala je, da zagon projekta CRSS daje možnost realizacije dolgoletnih prizadevanj stroke za ustrezno celovito obravnavo in resocializacijo slepih in slabovidni, od rojstva do starosti. “Pri tem procesu moramo sodelovati s posredovanjem vseh dognanj stroke, hkrati pa povezovati svetovalce in terapevte različnih strok za pomoč na poti k samostojnosti slepega in slabovidnega”, je zaključila misel.

Predstojnica Očesne klinike, Branka Stirn Krajnc

Predstojnica Očesne klinike, Branka Stirn Krajnc

Program CRSS je namenjen ljudem z diagnozo slep ali slaboviden in njihovim svojcem v primeru, ko nastopi takšna stopnja okvare oziroma poslabšanja vidne funkcije, da je ta oseba v funkcionalnem smislu bistveno ovirana. Temu sledi tudi cilj rehabilitacije, ki je rehabilitandu in njegovim svojcem omogočiti celovito multidisciplinarno obravnavo z namenom adaptacije, reorganizacije in resocializacije z namenom doseči čim višjo stopnjo samostojnosti. Pojem celovite rehabilitacije zajema vrsto medicinskih, tiflopedagoških, psiholoških in psihoterapevtskih obravnav, ki lahko povrnejo čim več izgubljenega vida ali izgubljeni vid čim bolje nadomestijo z novimi znanji, veščinami in spretnostmi samoorganiziranja. V okviru rehabilitacije se bo izdelal enovit program, t.i. celovit individualni načrt rehabilitacije, ki zajema osnovne podatke o rehabilitandu in vse ostale parametre, ki so ključni za uspešen potek rehabilitacije (vrsto storitev, čas trajanja posamezne storitve, delovni tim, osnovne vsebine, uporabljene metode, itd.). 

Osrednji cilji pilotnega projekta, ki se je pričel danes, se nanašajo na ugotavljanje ustreznosti modela CRSS, vzpostavitev koordiniranih poti med izvajalci, preverjanje kadrovskih in prostorskih normativov za izvajanje rehabilitacije, na preizkušanje kriterijev za vključevanje rehabilitanda v pripravo in izvajanje rehabilitacije, itd. Pilotni projekt bo potekal dve leti, izvajal pa se bo v štirih fazah: priprava minimalnih prostorskih in kadrovskih pogojev za delo, izbira in priprava vodje projekta in koordinatorjev, nato priprava dokumentacije, osnovnih protokolov in pravilnikov. Sledi začetek izvajanja rehabilitacije z vključitvijo 10 rehabilitandov, sledi še zaključno zbiranje in analiza podatkov ter priprava končnega poročila.  Nosilec in izvajalec pilotnega projekta je Očesna klinika kliničnega centra Ljubljana, partnerja projekta pa bosta še Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije.

Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber

Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Tomaž Wraber

Delna ali popolna izguba vida državljanov za državo predstavlja velik strošek. S tem se strinja tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber. “Uvedba celovite rehabilitacije zato le osnovna civilizacijska dolžnost vsake kulturne družbe, ampak tudi modra naložba. Na Švedskem, kjer imajo to področje vzorčno urejeno, se vsa sredstva, vložena v rehabilitacijo slepih in slabovidnih, povrnejo v pol leta ali prej. Pri tem pa je pomembno, da je rehabilitacija celovita, sicer nima pravega učinka. Ljudje smo zelo različni in vsakdo ima drugačne potrebe in potenciale, ki jih oceni strokovni tim in na tej podlagi sestavi individualni rehabilitacijski načrt. Če bo ta prav izveden, bomo tudi ljudje z okvarami vida dejavneje vključeni v družbo in ji bomo lahko tudi več dajali. Zaradi vsega tega je današnji dan zgodovinska prelomnica za nas,« je dejal predsednik Zveze.

Vlada RS je na svoji seji dne 11. 10. 2012, torej prav na letošnji svetovni dan vida, sprejela sklep, s katerim Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nalaga, da kot posredniško telo v postopku neposredne potrditve operacije zagotovi posebna namenska sredstva Evropskega socialnega sklada v višini 2,7 mio EUR v letih 2012 do 2015 za izvedbo projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja«, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Na osnovi ugotovljenega stanja in izkušenj v tujini bi bila najustreznejša uvedba integriranega modela izvajanja knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne kot javne službe. Nacionalna knjižnica slepih in slabovidnih, ki bi neposredno izvajala storitve za slepe, slabovidne ter za osebe z zmanjšano zmožnostjo branja, bi delovala tudi kot nacionalni center za knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja, saj bi med drugim tudi koordinirala dejavnosti za uporabnike s tovrstnimi posebnimi potrebami v drugih javnih knjižnicah (šolskih, splošnih, visokošolskih). Tako bi bila njena temeljna naloga, poleg izvajanja osnovnih knjižničnih storitev in reproduciranja gradiva v tehnikah, dostopnih slepim in slabovidnim, tudi vzpodbujanje, vodenje, razvoj in koordinacija knjižničnih dejavnosti, namenjenih tej populaciji na področju cele Slovenije.

Povezava na izvirni dokument vlade.

6. oktober 2012 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine sta ob sodelovanju Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana pripravila dogodek, na katerem so v Mestni hiši prikazali svoje težave in ovire v urbanem okolju. Obiskovalci so se lahko preizkusili v posameznih nalogah in situacijah, s katerimi se invalidi spopadajo vsak dan.

Pred vhodom v Črni bar

Pred vhodom v Črni bar

Dogodek v Mestni hiši je potekal v okviru projekta Odprte hiše Slovenije kot zaključek Tedna arhitekture in prostora 2012. Poleg estetskih, kreativnih, energetskih in strokovnih kriterijev želijo namreč poudariti tudi dostopnost hiš za vse, kamor spadajo tudi funkcionalne rešitve za slepe, slabovidne ter paraplegike. V okviru dogodka so člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) v zatemnjeni dvorani Magistrata predstavili pomen vida in drugih čutil. V temnem prostoru so obiskovalci doživeli nekaj dogodkov, ki so vznemirili njihove ostal čute: sluh, tip, okus in vonj. Namen izkušnje je občutiti, kako zelo pomemben je vid, a hkrati tudi to, kako pomembna so tudi vsa ostala čutila. »Ko človek oslepi, postanejo vsakdanji opravki pravi izziv. Naše telo se mora navaditi na novo situacijo in pri tem so pomembna tudi ostala čutila. Z eksperimentom v zatemnjeni sobi smo obiskovalcem želeli prikazati tudi nekaj ovir in situacij, v katerih se slepi in slabovidni pogosto znajdemo in zaradi katerih je naše gibanje pogosto oteženo. Želimo pa opozoriti tudi na ureditev urbanega okolja, ki je za različne invalide še vedno slabo dostopno in neprilagojeno,« je na dogodku dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Vhod v Črni bar

Vhod v Črni bar

Cilj je univerzalno okolje, prijazno za vse
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine pa je na dogodku opozarjalo na ovire, s katerimi se gibalno ovirani srečujejo v grajenem prostoru. Prikazali so tudi primere dobre in slabe prakse, obiskovalci pa so lahko z invalidskim vozičkom preizkusili, kaj v praksi pomenijo nepravilni naklon klančine, preširoke reže, preozka vrata in podobne ovire. »Paraplegiki se vsakodnevno srečujemo s številnimi ovirami, ki se jim z invalidskim vozičkom težko izognemo, zato je primerna ureditev dostopnosti do objektov za nas ključnega pomena. Ob zaključku tedna arhitekture želimo tudi mi poudariti, da mora biti cilj načrtovanja in urejanja grajenega prostora ne le okolje, ki je dostopno za gibalno ovirane ljudi, ampak univerzalno okolje, ki je prijazno za vse,« je dejala Mirjam Kanalec, podpredsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

Obiskovalci Črnega bara

Obiskovalci Črnega bara

Tako slepi in slabovidni kot tudi paraplegiki želijo s tovrstnimi prikazi opozoriti na svojo prisotnost v urbanem okolju in pomembnost prilagajanja arhitekturnih načrtov njihovim zmožnostim. S sodelovanjem s Svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana si prizadevajo za reševanje tovrstnih problemov tudi drugod po mestu in v ostalih slovenskih krajih.

Prikaz ovir z invalidskimi vozički

Prikaz ovir z invalidskimi vozički

Zavarovane osebe s kartico zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo zdravstvene storitve iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z ZZZS.

Z vročitvijo kartice zavarovana oseba omogoči zdravstvenim delavcem elektronski dostop do podatkov o urejenosti oz. neurejenosti svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ti podatki so shranjeni v podatkovnih zbirkah ZZZS in treh prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnicah (AdriaticSlovenica, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica). Zdravstveni delavci (medicinska sestra, zdravnik, farmacevt…) dostopajo do trenutnih podatkov v teh podatkovnih zbirkah, zato je pomembno, da zavarovane osebe stalno skrbijo za urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

ZZZS je zato v sodelovanju z zavarovalnicami za prostovoljna zdravstvena zavarovanja razvil rešitev, ki omogoča preverjanje podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja s pošiljanjem SMS sporočila. Rešitev omogoča posamezni osebi, da hitro in enostavno preveri urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Še posebej je to pomembno pred obiskom zdravnika ali na primer lekarne; prav tako pa je to dobrodošlo za aktivne zavarovance, ki pogosteje spreminjajo svoj status ali zaposlitev.

Preko SMS sporočila je zavarovanim osebam omogočen vpogled v podatke o:

urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja,
urejenosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
morebitnem zadržanju pravic v primeru neplačila prispevkov samostojnih zavezancev.

Na telefonsko številko 031 771 009 pošljemo SMS sporočilo z vsebino: ključna beseda »ZZ« ter ZZZS številka osebe (npr. ZZ032822733). Devetmestna ZZZS številka osebe se nahaja na kartici zdravstvenega zavarovanja. Vrnjeno sporočilo vključuje podatke o urejenosti zavarovanja oziroma opis napake, če podatkov ni mogoče pridobiti.

Vzorec kartice zdravstvenega zavarovanja

Vzorec kartice zdravstvenega zavarovanja

Preverjanje urejenosti zdravstvenega zavarovanja s pošiljanjem SMS sporočila je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij. Vsako poslano SMS sporočilo plača uporabnik po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna. Gre za pomembno pridobitev za zavarovane osebe in tehnološko sodobnejšo obliko preverjanja zdravstvenega zavarovanja namesto uporabe samopostrežnih terminalov, ki so bili umaknjeni v letih 2009 in 2010 ob nacionalni uvedbi informacijskega sistema neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja.

Poleg te novosti predvidevajo razvojni načrti ZZZS nadaljnje tehnološko sodobne rešitve, s katerimi bo zavarovanim osebam zagotovljen enostaven dostop tudi do drugih podatkov in informacij ter omogočena enostavna elektronska komunikacija z ZZZS. S predvideno prvo nadaljnjo rešitvijo bo omogočen varen internet dostop zavarovane osebe do vseh podatkov, ki jih v zvezi z osebo in njenimi zavarovanji upravlja ZZZS.

Ljubomir Daničič se je rodil 24. septembra 1955 v Podravski Slatini. Bil je dolgoletni član upravnega odbora Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. V obdobju med letoma 2005 in 2009 je bil tudi podpredsednik ZDSSS.
Daničič je bil kot član upravnega odbora ZDSSS dolgo let zadolžen za spremljanje področja tehničnih pripomočkov, mobilnosti in psov vodnikov. Bil je član pogajalske skupine, ki je pripravljala predloge s področja tehničnih pripomočkov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ravno tako je sodeloval v delovni skupini, ki je delovala v okviru Ministrstva za delo družino in socialne zadeve pri pripravi akta Dostopna Slovenija, v katerem so bili zbrani predlogi za boljšo dostopnost do komunikacij in grajenega okolja za invalide. Nazadnje je sodeloval v okviru delovnega telesa, ki je pripravljalo Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov pod okriljem Direktorata za invalide. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje je imel pomembno vlogo v Skupini izvedencev za dodeljevanje psov vodnikov slepih, kjer so se izrazile njegove bogate izkušnje s področja psov vodnikov, ki si jih je nabral kot dolgoletni uporabnik takega psa.
Levo oko je izgubil, ker je vanj priletel kamen iz skupine otrok, ki so se v bližini igrali. Takrat je bil v otroškem vozičku. Do 26. junija 1989 popoldne je še normalno videl na desno oko, potem pa mu je pri rezanju opeke z električno brusilko vanj priletel okrušek in zajela ga je tema.
Po nesreči si je relativno hitro opomogel. Leta 1990, natančneje 1. marca, je prišel v Škofjo Loko v Center slepih in slabovidnih na osnovno rehabilitacijo. Med rehabilitacijo se je moral odločiti za novo poklicno pot. Skupaj s strokovnim osebjem iz Centra slepih in slabovidnih se je odločil za študij informatike na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju kljub temu, da nikjer v Sloveniji ni bilo prilagojene računalniške opreme. Razumevanje so pokazali tudi profesorji na katedri za informatiko omenjene fakultete. Tam so že imeli izkušnje s slepim študentom, Janezom Mlačnikom. Tako se je septembra istega leta vpisal v prvi letnik višješolskega študija.
Do jeseni leta 1993 je študiral brez svoje računalniške opreme. V veliko pomoč mu je bilo študijsko gradivo, ki so mu ga na kasete posneli pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Ko se je spomladi leta 1991 prvič srečal z brajevim zaslonom, je začutil, da je to prava stvar za slepe, čeprav se mu takrat niti sanjalo ni, kako si bodo slepi s tem pripomočkom lahko pomagali. Srečo je imel, da je kot profesor matematike in računalništva takrat v centru že delal Boris Koprivnikar, ki mu je računalniško opismenjevanje slepih predstavljalo velik izziv. Skupaj z Magdaleno Krajnc sta tako za projekt Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih dobila republiško nagrado za inovacije. S tečajem po omenjenem programu so začeli v jeseni 1991. Poskusna zajčka sta bila Sonja Pungertnik, takrat Pušnik, na povečevalniku Magic in Ljubo na brajevem zaslonu v okolju DOS.
Jeseni leta 1993 so končno uspeli opremiti delovno mesto zanj. Ta projekt je takrat veljal okoli štiri milijone tolarjev. Do maja leta 1994 je opravil vse izpite, ki jih brez računalniške opreme do tedaj ni mogel opraviti. Po rehabilitaciji in prekvalifikaciji je bil zaposlen kot programer informatik in organizator avtomatske obdelave podatkov v Agrariji Koper.
Zapustil nas je povsem nepričakovano v nedeljo, 29. julija 2012. Pogreb je bil v četrtek, 2. avgusta, na pokopališču v Predloki. Od njega so se poslovili številni sorodniki, prijatelji in sodelavci.

Zveza društev slepih in slabovidnih je ob zaključku tedna slepih v sodelovanju z Zvezo Lions klubov, Distrikt 129 Slovenija pripravila tekmo v golbalu med svojimi reprezentanti in člani Lions klubov. Tekmi so se pridružili tudi slovenski športni novinarji, ki so na lastni koži občutili, kakšne spretnosti zahteva igra golbala, ki je med slepimi in slabovidnimi ena izmed bolj priljubljenih športnih aktivnosti.

V telovadnici Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani so slepi ter slabovidni predstavnikom Lions klubov in ostalim obiskovalcem prikazali zanimivo igro golbala. Golbal ekipa slepih in slabovidnih je na igrišču pokazala izjemne spretnosti in sposobnosti, ki so jih pridobili z dolgoletnim treningom na igrišču. V tekmi proti videčim nasprotnikom, ki so jim organizatorji pokrili oči s posebnimi očali, so slepi prikazali svoje odlično znanje te igre, seveda pa se izkazali tudi kot odlični mentorji vsem tistim, ki so se z igro prvič spoznali. »Golbal bi radi približali vsem slepim in slabovidnim, tudi tistim, ki se ne šolajo v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Nekoč je bila Slovenija svetovna velesila v golbalu, saj smo bili svetovni in evropski prvaki, in želimo si, da bi v kratkem spet lahko krojili svetovni vrh. Prvo priložnost bomo imeli prihodnje leto na evropskem prvenstvu,« je o golbalu pri nas povedal Ivan Vinkler, trener slovenske reprezentance v golbalu.

guverner slovenskih Lionsov Dorijan Maršič

Guverner slovenskih Lionsov Dorijan Maršič v akciji

Nad tekmo so bili navdušeni tudi člani ekipe Lions klubov, ki s slepimi in slabovidnimi sodelujejo pri nekaterih njihovih aktivnostih. Tekme so se z veseljem udeležili in spoznali, da se lahko golbal kosa s katerimkoli drugim športom, saj zahteva odlično telesno pripravljenost, vrhunsko orientacijo in ekipni duh. »Ljudem , ki vidijo je težko dojemljivo, kaj pomeni živeti in delati brez ali z zelo okrnjenim vidom. Danes smo se s tem čudovitim športom seznanili tudi z delčkom te realnosti« je ob tekmi dejal guverner slovenskih Lionsov Dorijan Maršič.

Boštjan Pavlič, zakladnik Zveze lions klubov Slovenije, je povedal, da se mu je ob današnjem igranju te dinamične igre za slepe utrnila zamisel, da bo skušal pripraviti promocijo golbala v svoji domači občini, Domžalah.

Natalija Tomažič

Članica celjskih lionsov Natalija Tomažič

Golbal je edinstven šport
Golbal je skupinski šport za slepe in slabovidne, ki je nastal leta 1946 z željo po rehabilitaciji vojnih invalidov. V naslednjih desetletjih se je razvil v tekmovalni šport in je že od leta 1980 pomemben član paraolimpijske družine. Edinstven je tudi v primerjavi z drugimi športi invalidov, saj nima inačice, ki bi jo igrali videči, s tem pa je še globlje povezan z identiteto slepih in slabovidnih. Gre za razgiban šport, ki zahteva odlično telesno pripravljenost, hkrati pa tudi sposobnost vrhunske orientacije, usklajevanja gibov in odzivov, povezanost s soigralci, ki jih seveda ne moreš videti, in ostale veščine.

Guverner slovenskih Lionsov Dorijan Maršič v napadu

Guverner slovenskih Lionsov Dorijan Maršič v napadu

Igra poteka na igrišču, ki je po velikosti enako odbojkarskemu. Igrišče je razdeljeno na tri dele oziroma igralne tretjine (obrambna, napadalna in nevtralna tretjina). Na vsaki strani je gol, širok? devet metrov. Igro z zvenečo žogo igrata ekipi, sestavljeni iz treh igralcev in največ treh rezervnih igralcev. Vsaka ekipa poskuša z metom po tleh skotaliti žogo prek gol linije nasprotnika, ki ji poskuša to preprečiti. Vsi igralci (tudi povsem slepi) imajo prelepljene oči, poleg tega pa morajo nositi posebna očala, skozi katera ne morejo ničesar videti. Obramba posluša zven žoge in poskuša preprečiti žogi pot v mrežo. Vsi trije igralci se s celotno dolžino telesa uležejo na tla, s čimer po možnosti zavarujejo gol in preprečijo zadetek. Igralci se orientirajo s pomočjo  gola in črt, ki so v ta namen poudarjene.
Zgodovina slovenskega golbala in najpomembnejši rezultati so se začeli od leta 1992 dalje. Slovenska reprezentanca je že bila tako evropski kot svetovni prvak.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v sodelovanju z Zvezo Lions klubov, Distrikt 129 Slovenija, na krožišču pri ljubljanskih Žalah pripravila prikaz prečkanja ceste v krožišču. Slepim in slabovidnim so se pridružili tudi vodilni člani Lions klubov in predstavnika Slovenske policije. Obiskovalci so z zavezanimi očmi in belo palico lahko preizkusili, kako nujne bi bile za hojo primerne taktilne talne oznake.

Dorijan Maršič Lions
Guverner Lions klubov Dorijan Maršič

Krožišča so za slepe in slabovidne velik izziv, saj se od običajnih križišč razlikujejo po svoji obliki in zato tudi po načinu prečkanja. S prikazom prečkanja ceste v krožišču je želela Zveza poudariti, da krožišča, ki jih je pri nas vedno več, niso primerno označena za potrebe slepih in slabovidnih. »Krožišča zaradi svoje oblike in načina prečkanja predstavljajo velik problem, saj slepi in slabovidni nanje še nismo navajeni v takšni meri, kot na običajna križišča. Ob tem pa moramo poudariti, da je potrebno celotno urbano okolje in procese, ki se odvijajo v njem, prilagoditi tako, da omogoča tudi slepim in slabovidnim čim večjo samostojnost, kar je eden od ključnih pogojev za neodvisno življenje in s tem preprečevanje naše izključenosti iz družbe,« je dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

prečkanje krožišča

Prečkanje krožišča pri Žalah

Dogodek ob krožišču pri Žalah so slepi in slabovidni pripravili v sodelovanju z Zvezo Lions klubov iz Distrikta 129. Guverner Lionsov Dorijan Maršič je ob tem izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije z Lions klubi, ki skupaj delajo za dobrobit slepih in slabovidnih. »Lionsi se tradicionalno ukvarjamo s problematiko slepih in slabovidnih. Sodelovali smo z zvezami slepih in slabovidnih vse od izuma bele palice, pri dresiranju psov vodnikov, pri boju proti katarakti, zbirali smo stara korekcijska očala, in vse do podpore publikacij v brajici, prilagajanju botaničnih vrtov in knjižnic za slepe. Predvsem pa se zavedamo arhitekturnih ovir, ki jih za slepe predstavlja prometna infrastruktura. Uvedba krožišč je zagotovo posegla v uveljavljeno ureditev prehoda ceste s klasičnimi semaforji z zvočnim znakom. Zato smo želeli skupaj z ZDSSS s to demonstracijo opozoriti pristojne na ta problem,« je dodal Dorijan Maršič, guverner Zveze Lions klubov, Distrikt 129 Slovenija.

pomoč policije

Tudi policisti so pomagali pri prečkanju.

Od 4. do 10. junija Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) obeležuje teden slepih. Slepi, slabovidni in videči se skupaj trudimo za boljše življenje.

Od 4. do 10. junija Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) obeležuje teden slepih. Ob tej priložnosti na lokalni in državni ravni pripravljajo vrsto dejavnosti, s katerimi želijo ZDSSS in medobčinska društva nagovoriti svoje člane in jim pomagati, obenem pa tudi videčim sporočiti, da so slepi in slabovidni enakopraven del družbe, ki pa zaradi slepote in slabovidnosti potrebujejo dodatno pozornost in podporo.

Predsednik ZDSSS Tomaž Wraber je svoje misli ob začetku tedna slepih strnil v poslanico: »Z vidom pridobimo več kot 80 odstotkov informacij o svojem okolju. Z njim prepoznamo poteze ljubljenih, prepoznavamo svojo bližnjo in daljno okolico. Z njim opazimo podrobnosti v neposredni bližini, predmete, ki so malo bolj oddaljeni od nas, vid pa lahko seže tudi kilometre daleč ali celo v vesoljsko neskončnost. Z njim občudujemo naravo ali slike, ki jih je naslikal človek, z njim beremo. Zato je vid eno najbolj čudovitih človekovih čutil. A običajno se tega zavemo šele takrat, ko ga izgubimo. Prav branje, ki je ena najbolj kompleksnih sposobnosti vida, je ob njegovem pešanju med prvimi ogroženo. A branje ne pomeni le prebiranje zgodb ali pisem, pomeni tudi našo vsakodnevno nujo, ko moramo prebrati obvestilo na ulici, ime na hišnem zvoncu ali navodila za jemanje zdravil. Izguba vida pa ogrozi tudi bolj preprosta opravila, kot je denimo prečkanje ceste na križišču, kaj šele na krožišču, ki jih je pri nas vsak dan več.

Torej, ob tednu slepih želimo sporočiti, da je vid nekaj izjemno dragocenega, na kar je treba paziti. Če pa vida ni mogoče ohraniti, je treba tistemu, ki ga je deloma, ali v celoti izgubil, nujno pomagati. Najprej s celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki je uzakonjena že od leta 2008, pa je še vedno ni mogoče uveljaviti. Novi minister za zdravje dr. Tomaž Gantar nam pri tem obljublja podporo in iskreno upamo, da ne bo ostalo zgolj pri obljubah. Marsikaj pa je moč storiti tudi na drugi strani: tako zunanje kot notranje javne površine se da prilagoditi tako, da omogočajo samostojno gibanje tudi slepim. In nazadnje, videči, slepi in slabovidni se moramo skupaj potruditi, pa bomo skupaj živeli lepše in prijetneje.«

Z zavezanimi očmi skozi krožišče
V tednu slepih v okviru ZDSSS in medobčinskih društev pripravljajo številne dejavnosti, ki so namenjene tako članom društev kot tudi drugi javnosti. Na državni ravni se je ZDSSS v sodelovanju z Zvezo Lions klubov Slovenije, Distrikt 129, odločila, da v tednu slepih poudari dva dogodka. Prvi bo 11. junija opoldne na krožišču ob ljubljanskih Žalah, kjer bodo člani organizacije Lions s pokritimi očmi v družbi slepih in slabovidnih pokazali, kako zapleteno je slepim prečkati cesto. Dogodku se bo pridružil tudi predstavnik slovenske policije, vabljeni pa so tudi drugi, ki se želijo za trenutek postaviti v kožo slepih in slabovidnih. ZDSSS bo istega dne pripravila tudi tekmo v golbalu (igra z zvenečo žogo) z ekipo Lions, na kateri bodo javnosti predstavili lepšo in predvsem bolj zabavno plat svojega življenja.

• Od 30. maja do 2. junija 2012 je na kegljišču Golovec v Celju potekalo 13. evropsko prvenstvo v kegljanju za slepe in slabovidne v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja. Naši kegljači so pod vodstvom glavne trenerke Andreje Razlag in njene pomočnice Silve Razlag osvojili deset medalj. Tri od teh so zlate: Jakob Vodušek posamezno in kombinacija B2 ter Marjan Žalar posamezno B3, dve srebrni: Tomaž Furlan posamezno B2 in Marjan Žalar kombinacija B3 ter 5 bronastih: ženska ekipa (Karmen Vogrič, Danica Padežnik, Marija Fras), mešana ekipa MIX Tandem B2 (Danica Padežnik, Tomaž Furlan) in B3 (Marija Fras, Marjan Žalar), Marija Fras posamezno in kombinacija B3. Čestitamo! Več o tem …

DEJAVNOSTI V TEDNU SLEPIH V OKVIRU ZDSSS IN MEDOBČINSKIH DRUŠTEV

Dejavnosti ZDSSS
• 11. junija ob 12. uri pripravljamo hojo s pokritimi očmi in belo palico po krožišču pri Žalah, kjer bodo sodelovali člani vodstva Lions klubov, Distrikt 129 in slepi in slabovidni člani ZDSSS.
• 11. junija ob 15. uri na Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana na Langusovi 8 pripravljamo tekmo v golbalu med člani ZDSSS in predstavniki Lions klubov ter med člani ZDSSS in predstavniki novinarjev.

Dejavnosti po medobčinskih društvih

MDSS Koper
• 6. junija ob 12.30 bodo na sedežu društva (Repičeva 4) člani Lions Klubov z obalno-kraškega območja podarili sredstva za nakup tandemskih koles, obenem pa bo član društva Aleksander Novak predstavil izid svoje prve plošče.

MDSS Celje
• 4. junija ob 14. uri na sedežu MDSS Celje komisija za aktivnost žena pripravlja predavanje gobarskega strokovnjaka o vrstah gob, njihovi uporabi v vsakdanjem življenju in zdravilstvu. Trenutno rastoče vrste gob bodo slepim na ogled po tiflo metodi. Za vse prisotne pa bodo članice v kuharski delavnici pripravile pokušino jedi iz gob.
• 25. maja so v KUD Trnovlje na gledališki predstavi podelili računalnik s programsko opremo za povečavo svojemu članu Gašperju Kušerju, učencu 4. razreda OŠ Vitanje.

MDSS Kranj
• 2. junija bo na Okroglem pri Kranju potekalo tradicionalno srečanje slepih in slabovidnih celotne Gorenjske ter njihovih prijateljev in svojcev. Srečanje ima poleg zabavnega tudi kulturni značaj. Na srečanju bo podjetje Diopta iz Ljubljane predstavilo tehnične pripomočke za slepe in slabovidne.

MDSS Ljubljana
• 5. junija na sedežu društva (Jamova 5) pripravljajo srečanje skupine za samopomoč. Kot je že v navadi ob tej priložnosti, pripravljajo piknik. Srečanje vseh svojih članov so imeli 26. maja na Okroglem pri Kranju.

MDSS Maribor
• 1. junija ob 19. uri bo v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30) potekalo odprtje fotografske razstave stereOTIP. Namen razstave je opozoriti na nepredstavljive zmožnosti slepih in slabovidnih, ki si pogumno prizadevajo za polno vključevanje v družbo na vseh področjih življenja. Ob odprtju bo tudi krajši glasbeno kulturni program slepih in slabovidnih avtorjev.
• V prostorih društva (Gospejna 11) imajo do 17. julija odprto razstavo Radovedni prstki, ki je na ogled v času uradnih ur: vsak ponedeljek in sredo od 8. do 12. ure in četrtek od 15. do 17. ure. Razstavo so pripravili študenti Pedagoške fakultete Koper v okviru magistrskega študija programa 2. stopnje »Inkluzivna pedagogika« pod mentorstvom dr. Aksinje Kermauner. Izdelali so vrsto specialnih prilagojenih igrač, družabnih iger in drugih pripomočkov (kot npr. reliefne makete in podobno) za slepe in slabovidne otroke ter jih postavili na ogled ob tednu Pedagoške fakultete.

MDSS Murska Sobota
• od 7. junija do 10. junija bodo izvajali posebne socialne programe v domu oddiha ZDSSS na Okroglem pri Kranju. Sodelovali bodo strokovnjaki z različnih področij dela s slepimi in slabovidnimi: tiflopedagog, socialni delavec, defektolog. Ljudje z okvaro vida bodo osvajali veščine orientacije in mobilnosti, se usposabljali za uporabo tehničnih pripomočkov in imeli psiho socialno obravnavo.

MDSS Nova Gorica
• 9. junij ob 9. uri bodo imeli člani društva v Fiesi delavnico potapljanja,;
• 11. 6. ob 10. uri bodo člani obiskali kobilarno v Lipici.
• 16. junija ob 14. uri v Zavodu Gozd na Lokvah pripravljajo zeliščno delavnico

MDSS Novo mesto
• 23. maja 2012 so v Brežicah v okviru projekta Hočemo, znamo, zmoremo, predstavili delo in dosežke slepih in slabovidnih svojega društva in hkrati javnosti predstavili slepoto in slabovidnost.

MDSS Ptuj
• 4. junija bodo člani nastopili v 2. krogu regijskega tekmovanja v vrtnem kegljanju, ki bo v Mariboru ob 15. uri;
• 5. in 6. junija bodo potekali treningi v vrtnem kegljanju z družabnim srečanjem na kegljišču društva Dravska ul. 18, Ptuj, od 14. do 17. ure;
• 9. junija bo ob 9. uri začetek posebnega socialnega programa v domu oddiha ZDSSS Izola. Program je namenjen starejšim osebam z okvaro vida, kasneje oslepelim in družinskim članom.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite sta v Izoli pripravila že 8. mednarodni turnir v golbalu. Sodelovalo je 9 reprezentanc s štirih celin, ki so se med seboj pomerile v pripravah pred letošnjimi paraolimpijskimi igrami v Londonu. Turnir je potekal v petek, 18. 5., ter v soboto, 19. 5., v dvoranah Livade in na Kraški ulici.

Vrstni red:

IRAN 1. mesto

ŠVEDSKA 2. mesto

FINSKA 3. mesto

SLOVENIJA 4. mesto

NEMČIJA 5. mesto

IRAK 6. mesto

KANADA 7. mesto

ALŽIRIJA 8. mesto

MADŽARSKA 9. mesto

Izolski turnir sta zvezi prvič pripravili pred šestnajstimi leti in se je v tem času razvil v enega najkakovostnejših turnirjev na svetu. Dobro organizacijo hvalijo vse udeležene reprezentance. Na letošnjem turnirju bodo nastopile vrhunske ekipe iz Evrope, Severne Amerike, Azije in Afrike. O kakovosti turnirja priča tudi število prijavljenih ekip, zaradi katerega je bilo potrebno tekmovanje iz ene dvorane razširiti na dve.

Golbal je ekipni šport za slepe in slabovidne, ki je nastal leta 1946 z željo pomoči pri rehabilitaciji vojnih invalidov. V naslednjih desetletjih se je razvil v tekmovalni šport in je že od leta 1980 pomemben član paraolimpijske družine. Edinstven je tudi v primerjavi z drugimi športi invalidov, saj nima ekvivalenta, ki bi ga igrali videči in je s tem še globlje povezan z identiteto slepih in slabovidnih. Gre za dinamičen šport, ki zahteva odlično fizično pripravljenost, hkrati pa tudi sposobnost vrhunske orientacije, koordinacije gibov in reakcij, povezanost s soigralci, ki jih seveda ne moreš videti, itd.

Tudi slovenski igralci golbala so v samem vrhu že od osamosvojitve naprej, saj so v svoji zgodovini že postali tako svetovni kot evropski prvaki, kar štirikrat pa so nastopili tudi na paraolimpijskih igrah.

Sam turnir v Izoli veliko pripomore tudi k nadaljnjemu razvoju in prepoznavnosti golbala v Sloveniji, pri čemer so zelo aktivni tudi slovenski Lions. Ti so pod pokroviteljstvom Zveze Lions klubov Distrikta 129 Slovenija v organizaciji Lions kluba Sežana izvedli tudi akcijo “Zveneča žoga” v kateri zbirajo sredstva za podporo golbalu. Poleg njih pa so pomagali številni donatorji, predvsem Pivovarna Union in Tiskarna Silveco.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam