03.12. 2023

Svet za invalide Republike Slovenije na slovensko javnost naslavlja POSLANICO ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov 2023.

Obeležitev mednarodnega dneva invalidov, ki so ga Združeni narodi z resolucijo razglasili leta 1992, je vsakoletna priložnost, da javnost in odločevalce spomnimo na položaj invalidov, ki je v nasprotju s pravnimi določili, s katerimi se jim zagotavlja enak položaj kot drugim državljanom. Pogosto so namreč še vedno izpostavljeni diskriminaciji in oviram, ki jim preprečujejo, da bi enakopravno uživali temeljne človekove pravice in svoboščine.

Na pragu leta 2024, v katerem bodo izvedene volitve poslancev za Evropski parlament, Svet za invalide RS ponovno opozarja na dejstvo, da je v naši državi kar 3.000 polnoletnim državljanom odvzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Konvencija ZN o pravicah invalidov v 29. členu o politični udeležbi jasno navaja, da bi morali imeti invalidi možnost, da v celoti sodelujejo v političnem in javnem življenju enako kot drugi, vključno s pravico in možnostmi, da volijo in so izvoljeni. V zvezi s prihajajočimi evropskimi volitvami so delegati 5. Evropskega parlamenta invalidov 23. maja 2023 sprejeli Manifest »Gradimo vključujočo prihodnost za invalide v EU«. Manifest poziva politične voditelje Evropske unije, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi invalidi pravico sodelovati na evropskih volitvah. Pravica do sodelovanja v političnem življenju in možnost sodelovanja v političnih procesih sta bistveni sestavini aktivnega državljanstva in temelj vsake demokratične družbe. Enakopravna možnost sodelovanja na volitvah – imeti glas pri izbiri izvoljenih predstavnikov, katerih odločitve vplivajo na naša življenja, na prihodnost naše nacionalne ali širše evropske skupnosti – je bistvo tega, kar pomeni biti državljan.

Glede na demografske, podnebne, socialne, gospodarske in varnostne izzive, s katerimi se soočamo, je skrajni čas za oblikovanje politik in ukrepov v smeri trajnostne, vključujoče in pravične družbe za vse. Nujno je, da invalidi v vsej svoji raznolikosti pri teh procesih enakopravno sodelujejo. K temu poziva tudi Organizacja Združenih narodov z letošnjim geslom »Združeni v akciji za reševanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja za, z in s strani invalidov.«

letošnjo poslanico Svet za invalide RS izpostavlja dejstvo, da so tudi invalidi del družbe in države, v kateri živijo, ter v okviru možnosti, ki jih imajo, sodelujejo ter skupaj z drugimi prebivalci prispevajo k njenemu družbeno ekonomskemu položaju in razvoju. Z odstranjevanjem ovir na področju izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, neodvisnega živjenja ter aktivnega sodelovanja na vseh področjih zasebnega, družbenega in političnega življenja bosta lahko vloga in prispevek invalidov v družbi ter k njenemu trajnostnemu razvoju še večja.

Svet za invalide Republike Slovenije se že tretji mandat zavzema za realizacijo obstoječe nacionalne zakonodaje in upoštevanje zavez, ki jih ima Slovenija na podlagi mednarodnih pravnih aktov, zlasti Konvencije o pravicah invalidov. Državo pozivamo k doslednemu spoštovanju vloge Sveta kot obveznega posvetovalnega organa pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki neposredno ali posredno posegajo na področje pravic invalidov, vendar je marsikateri poziv Sveta za posredovanje informacij ali gradiv o nameravanih zakonodajnih rešitvah še vedno brez odgovora. Prav tako ni napredka pri ureditvi položaja Sveta, ki mu bo zagotovil močnejšo vlogo pri uresničevanju in spremljanju izvajanja Konvencije o pravicah invalidov.

Tokratno poslanico zaključujemo z apelom vsem predstavnikom Republike Sloveniije v mednarodnih organizacijah, naj se vztrajno zavzemajo za mir in po svojih močeh prispevajo h končanju vojn, ki prebivalstvu, zlasti pa najranljivejšim družbenim skupinam, povzročajo neizmerno trpljenje in izničenje temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, številni preživeli pa so zaradi vojnih sredstev za vse življenje zaznamovani z invalidnostjo. V 21. stoletju je vendarle že čas, da človeštvo strne vrste v iskanju rešitev za skupne globalne izzive in ne namenja virov za uničevanje sveta prihodnjim rodovom.

Svet za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov čestita
vsem invalidom in državljanom, ki skupaj z njimi gradijo enakopravno družbo za vse.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam