20.12. 2018

V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) podpiramo starše slepih in slabovidnih otrok v postopkih za ureditev pravic do obeh dodatkov. Starši slepih in slabovidnih otrok bi namreč morali biti upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot zakoniti zastopniki svojih otrok in za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Vse do junija 2015 se je po navodilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, napačno tolmačilo 104. člen ZPIZ-2 (pred tem pa 142. člen ZPIZ-1), da morajo starši izbirati med obema dodatkoma in se odločiti zgolj za enega. S sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Psp 92/2012, pa je bilo ugotovljeno, da navedeno tolmačenje ni pravilno, saj je »pravica do dodatka za nego otroka pravica staršev in posredno otroka, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pa je osebna pravica, ki jo pridobijo slepe osebe, torej otroci. Prav tako dodatek za nego otroka po nazivu ni dodatek za pomoč in postrežbo«.

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije obžalujemo, da je pri poizvedovanju v letih 2002/2003, ali ne gre po vsebini za enaka dodatka, ki se medsebojno izključujeta, prišlo do napačnega tolmačenja, na podlagi katerega je bilo izdano tudi navodilo centrom za socialno delo. V vsem tem času so nastale številne krivice in nepopravljiva škoda slepim in slabovidnim otrokom in njihovim staršem. Da gre tudi v tem primeru opozoriti na problematiko naše zakonodaje, ko so marsikatere pravice razdrobljene v mnogih zakonih, izvajanje pa je nato prepuščeno različnim organom in še bolj raznolikim interpretacijam, dokazuje tudi izjava dr. Grega Strbana s Pravne Fakultete v Ljubljani, ki je nekoč za medije pojasnil, da gre lahko v tem primeru uporabiti obe razlagi, torej, da se po eni strani dodatka izključujeta in po drugi, da temu ni tako. Obenem pa je dodal, da je »v dvomu treba uporabiti razlago v prid upravičencem in zagotavljati oba dodatka, vsaj dokler se ne uredi celoten sistem.«

Ob današnjem protestu staršev pristojne institucije zato sprašujemo, kako bo rešena ta problematika za preteklo obdobje, ko so bile vloge mnogih staršev slepih in slabovidnih otrok s strani centrov za socialno delo zavrnjene? Kako bo s tistimi starši, ki vloge sploh niso mogli vložiti, saj so bili že pred tem odslovljeni s pojasnilom, da se dodatka izključujeta?

Več informacij: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, zdsss@zveza-slepih.si.
Kontakt: Matej Žnuderl, predsednik ZDSSS, telefon: 01 470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si.

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je invalidska organizacija, ki v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu ter ima status reprezentativnosti za slepe in slabovidne. Ustanovljena je bila za zadovoljevanje skupnih potreb slepih in slabovidnih po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter njim posebej prilagojenih storitev. Interese slepih in slabovidnih zastopa na državni ravni.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam